Vrátnik - údržbár

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vrátnik – údržbár s nástupom od 01.02.2020.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

  • nevyžaduje sa, manuálne zručnosti

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • komunikatívnosť,
  • zdravotná spôsobilosť

Platové podmienky:

  • 701 € v  zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  poštou na adresu Gymnázium, Šrobárova 1, Košice alebo e-mailom na  adresu sekretariat@srobarka.sk  do 24.01.2020

Telefonický kontakt: 055/ 622 19 51.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.01.2020 14:59
Upravené: 10.01.2020 15:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie