Vrátnik, informátor a ošetrovateľ hospodárskych zvierat

Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: vrátnik, informátor a ošetrovateľ hospodárskych zvierat

Počet voľných pracovných miest :  1 s úväzkom 100 %. 

Jedná sa o pracovný pomer s termínom nástupu 01.04.2024 na dobu určitú – do 31.03.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.   

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie
 • prax v živočíšnej výrobe

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce v poľnohospodárstve

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť na pracovnom pohovore (s uvedeným telefónnym číslom),
 • profesijný životopis,
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Forma odmeňovania:

 • plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 1 od 750 € – 833,50 € v závislosti od počtu odpracovaných rokov.
   
 • Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom s označením
  „Pracovný pohovor – vrátnik, informátor a ošetrovateľ hospodárskych zvierat“ najneskôr do 21.03.2024 do 12:00 hod. na adresu: sosags-pribenik@sosags.sk resp. na adresu školy.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Ing. Silvia Sakáčová - riaditeľka školy
Telef. kontakt: 056/6285020
email: sosags-pribenik@sosags.sk  

Autor/zdroj: Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 08.03.2024 07:13
Upravené: 08.03.2024 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001