Vrátnik - informátor

Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, oznamuje, že od 01.04.2022 obsadzuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vrátnik – informátor v Zdravotníckom zariadení Nad Jazerom, Spišské námestie 4, Košice.

Náplň práce:

 • Monitorovanie a kontrola objektu
 • Zabezpečenie a kontrolovanie vstupu a výstupu ľudí z objektu
 • Zabezpečovanie činnosti telefónnej ústredne
 • Poskytovanie informácií návštevám a ich navigovanie v rámci objektu
 • Ohlasovať a evidovať návštevy
 • Kontrola bezpečnostných a signalizačných zariadení

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Stredoškolské vzdelanie bez maturity
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • komunikatívnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • lojálnosť,
 • odolnosť voči stresu, flexibilita,
 • diskrétnosť
 • spoľahlivosť

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – platová trieda 1, podľa odbornej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 16.03.2022 emailom na adresu ondrej.pastor@vucke.sk alebo poštou na adresu: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice (rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum poštovej pečiatky).

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.”

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.03.2022 12:26
Upravené: 24.05.2022 15:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001