Vrátnik

Školský internát Považská 7, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vrátnik na 50% pracovný úväzok na dobu určitú – s nástupom od 08. 04. 2024.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • stredné vzdelanie
 • úplné stredné vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky :

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v noci
 • ovládanie štátneho jazyka
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • spoľahlivosť
 • príjemné vystupovanie
 • zodpovednosť

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie),
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR.

Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

 • nepretržitá trojzmenná prevádzka: Ranná zmena - 6,00 hod. do 14,00 hod. Odpoludňajšia zmena - 14,00 hod. do 22,00 hod. Nočná zmena - 22,00 hod. do 06,00 hod.
 • práca aj počas dní pracovného pokoja a sviatkov
 • dodržiavanie hygienických štandardov a čistoty na pracovisku a v okolí vrátnice

Platové podmienky v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri 100% úväzku 833,50,- € brutto/ 1 platová trieda, 14 plat. stupeň + príplatok za zmennosť. Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: sipovke@sipovke.sk alebo poštou na adresu: Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice najneskôr do 27. 03. 2024 do 10:00 hod.

Dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na možnosť vybrať na ústny pohovor uchádzačov, ktorí splnili jeho podmienky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu

Autor/zdroj: Školský internát Považská 7, 040 11 Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 13.03.2024 07:05
Upravené: 13.03.2024 07:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001