Vedúci technického úseku

REGINA DSS Kráľovce 195 oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: „vedúci technického úseku“

Termín nástupu: od 01.07.2021

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v technických odboroch

Prax:

 • minimálne 10 rokov  

Iné kritériá a požiadavky:

 • základná znalosť právnych noriem z oblasti sociálnych služieb (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, Zákonník práce).
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • zdravotná spôsobilosť
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • ovládanie práce s PC
 • schopnosť pracovať v tíme, svedomitosť, zodpovednosť, profesionalita, záujem a vôľa učiť sa ďalej sa vzdelávať, komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • bezúhonnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Kópia dokladu o riadiacej praxi

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: REGINA Domov sociálnych služieb, 044 44 Kráľovce 195 alebo email: hintosvojtech@gmail.com, galova@skrin.sk do 20.6.2021.

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miesto. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 388/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – od 692,00 €.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní  pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: REGINA DSS Kráľovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.06.2021 08:00
Upravené: 07.06.2021 11:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról