Vedúci/a technického úseku

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s pracovným miestom na pracovnú pozíciu: vedúci/a technického úseku s nástupom ihneď, na zastupovanie počas PN.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • VŠ II. Stupňa
 • VŠ I. Stupňa
 • min. 2 roky praxe

Náplň práce:

 • Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb (napr. správy budov).
 • Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracúvaní častí súťažných podkladov

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie o dosiahnutom vzdelaní
 • zdravotná spôsobilosť
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/

Platové podmienky: minimálne od I. Stupeň VŠ 692,00 € + príplatok za riadenie, II. Stupeň VŠ 757,50€ + príplatok za riadenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť organizovať a komunikovať
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady čo najskôr  mailom na adresu: lucdsssemsa@gmail.com alebo poštou na adresu: LÚČ- Domov sociálnych služieb Šemša,Šemša 139, 044 21 Šemša. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2021 11:14
Upravené: 07.06.2021 11:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról