Vedúci/a stravovacej prevádzky

DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné 1 pracovné miesto na pracovnú pozíciu „Vedúci/a stravovacej prevádzky s možným nástupom od 1.5.2022.

Pracovná pozícia je obsadzovaná na pracovisko: Park mládeže 3, Košice.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredoškolské vzdelanie, nadstavbové vzdelanie VŠ I. stupňa, VŠ II. stupňa
V odbore:  asistent výživy/nutričný terapeut, spoločné stravovanie, kuchár- čašník
Prax v odbore: 2 roky

Výška mzdy:
zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme
5 plat. trieda - plat. stupeň  závisí od dĺžky praxe zamestnanca min. 692,- EUR

Iné kritéria a požiadavky

 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • ovládanie práce s PC

Pracovná náplň

 • koordinácia a organizácia stravovania
 • vedenie stravovacej agendy v PC (program Cygnus)
 • denné normovanie potravín  podľa počtov  odoberanej stravy
 • spracovanie došlých faktúr, (kontrola dodávok tovaru)
 • objednávanie tovaru u dodávateľov
 • kontrola a odsúhlasovanie výdajok potravín zo skladu (vedenie evidencie skladových zásob)
 • komplexné spracovanie verejného obstarávania potravín
 • zodpovednosť za vyhotovenie podkladov dodávateľsko-odberateľských zmlúv
 • zodpovednosť za kontrolnú a personálnu činnosť na úseku stravovania
 • zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov prevádzky
 • zodpovednosť za rovnomerné mesačné čerpanie výšky stravnej jednotky
 • zastupovanie kuchárky v čase neprítomnosti
 • vykonávanie ďalších prác podľa pokynov priameho nadriadeného

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Doklad o vzdelaní
 • Doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov)
 • Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3. 04001 Košice, alebo elektronicky na adresu: dsskepm@gmail.com

Informácie: Pčolová Mária, tel: 055/6001915, 0910 917 486

Na výberové konanie budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto
spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Domko DSS Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.04.2022 11:10
Upravené: 24.05.2022 16:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine