Vedúci/a ošetrovateľského úseku

VIA LUX- DSS a ZpS, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „vedúci/a ošetrovateľského úseku“ od 1. 3. 2022 na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,
 • špecializácia v špecializačných odboroch:
  • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
  • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Iné kritériá a požiadavky:

 • minimálne 3 roky v riadiacej funkcii,
 • minimálne 5 rokov praxe v oblasti ošetrovateľstva
 • znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov)
 • znalosť legislatívy v oblasti Zákonníka práce a zákona č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť legislatívy – zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 576/ 2004 Z.z.  o zdravotnej starostlivosti
 • znalosť legislatívy - zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
 • organizačné a riadiace schopnosti, osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • schopnosť pracovať v tíme, svedomitosť, zodpovednosť, profesionalita, záujem a vôľa učiť sa ďalej sa vzdelávať,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • bezúhonnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia:  VIA LUX- DSS a ZpS, ANdraščíkova 2,04017 Košice  alebo  vialux@domov-barca.sk   do 20.02.2022..

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miesto. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických  osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila  s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: VIA LUX- DSS a ZpS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.01.2022 08:24
Upravené: 24.05.2022 11:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001