Vedúci/ca v školskej jedálni

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vedúci/ca v školskej jedálni s nástupom od 01.08.2024.

Úväzok:
plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.07.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Miesto výkonu práce:
Školský internát, Jedlíkova 11, 040 11 Košice.

Pracovný čas:
7.00 – 15.00 hod.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie o dosiahnutom vzdelaní  (úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou so zameraním na oblasť stravovania) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Iné kritéria a požiadavky:

 • prax vo vedúcej pozícii vítaná,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • znalosť práce s Winibeu, SAP, Edupage vítaná,
 • organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania-zdravotný preukaz,
 • bezúhonnosť,

Platové zaradenia a plat:

 • V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, minimálna výška mzdy: 1 007,50 Eur (+ príplatok za riadenie)

Kontaktné informácie na zaslanie žiadosti
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať

 • poštou na adresu: Školský internát, Jedlíkova 11, 040 11 Košice,
 • elektronicky na adresu:alzbeta.puzderova@ipari.sk alebo osobne najneskôr do 15.05.2024.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady. Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne
k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Kontakt: Ing. Alžbeta Puzderová – zástupkyňa riaditeľa
Telef. kontakt: 055/6420127
email: alzbeta.puzderova@ipari.sk

Autor/zdroj: Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 18.04.2024 12:15
Upravené: 18.04.2024 14:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001