Upratovačka

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice, o voľnom pracovnom mieste pre Upratovačku na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti

Kategória

 • upratovačka

Kvalifikačné predpoklady :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • súhlas so spracovaní osobných údajov podľa   

Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • fotokópia dokladov o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania
 • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť maďarského jazyka  je vítaná (nie je podmienkou)
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ochota pracovať,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • flexibilita,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť.
 • spoľahlivosť
 • asertivita a komunikatívnosť

Nástup do zamestnania:

 • Ihneď na zastupovanie počas trvania práceneschopnosti

Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme -  833,50€/mesiac. . Následné platové ohodnotenie  prehodnotené po ukončení skúšobnej doby.

Rozsah úväzku:

 • 100%  úväzok.

Nerovnomerný pracovný čas 40,00 hod. týždenne s obedňajšou prestávkou:

 • 1. deň  od 6,00 do 17,00 hod.
 • 2. deň  od 12,00 do 18,00 hod.

Ukončenie výberového konania:
Doručenie písomností do 10.04.2024.
Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor .
Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe  doručených dokumentov.

Ďalšie informácie:

ŽIADOSTI ZASIELAJTE
mailom na adresu: somsakova@maraigimi.sk  alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu. 

Autor/zdroj: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 04.04.2024 11:20
Upravené: 04.04.2024 13:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001