Upratovačka

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka na dobu určitú – zastupovanie počas PN.

Dátum nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: minimálne výučný list

Iné kritéria a požiadavky:

  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • manuálna zručnosť, spoľahlivosť, precíznosť, samostatnosť,
  • schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie),
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR.

Platové podmienky

v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 641,- € brutto.

Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte e-mailom na adresu: tomkova@zsjuznake.sk alebo poštou na adresu: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: 055/7260 711; email: tomkova@zsjuznake.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Hotelová akadémia Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.10.2021 13:50
Upravené: 28.10.2021 13:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról