Upratovačka

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: upratovačka v škole na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia.

Dátum predpokladaného nástupu: 2.9.2021

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie
 • základné vzdelanie

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., ktorým sa ustanovujú základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – platová trieda 1, podľa praxe: od 607 € do 686,50 €.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na adresu: hotelovkasnv@gmail.com  do 16.8.2021.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Milan Kudrik, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.06.2021 13:52
Upravené: 30.06.2021 13:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról