Upratovačka

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste "upratovačky" na zastupovanie počas dlhodobej PN .

Kritéria a požiadavky:

  • schopnosť pracovať v kolektíve,
  • flexibilita,
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
  • prax v upratovaní.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní
  • lekárske potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti (až po vyzvaní)
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.​

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme:  686,50 EUR mesačne (brutto).

Predpokladaný termín nástupu : ihneď

Termín podania žiadosti: do 28. septembra 2020

Adresa: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice.  Žiadosť je možné podať aj osobne alebo emailom na adresu: spsdke@spsdopke.edu.sk.

Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: PhDr. Agáta Vaňová, odborná referentka
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 22.09.2020 14:00
Upravené: 22.09.2020 15:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról