Údržbár - vodič

Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance prijme do pracovného pomeru na pozíciu údržbár - vodič. Voľné 1 pracovné miesto na 100% úväzok v SOŠ obchodu a služieb, Nám slobody 12, 073 01 SOBRANCE.

Kategória  zamestnancov:  údržbár - vodič

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od: 16.08.2021

Pracovný pomer: Na dobu určitú – do 31.06.2022

Úväzok: 100% úväzok.

Názov a adresa zamestnávateľa: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Nám. slobody 12

073 01 SOBRANCE

Dátum predpokladaného nástupu: 16.08.2021

Obsadenie miesta cez výberové konanie na uchádzača o zamestnanie: Uchádzač musí byť zručný. Výhodou je ovládanie základných prác vo vodoinštalácií, elektrikárskych prácach, murárskych a maliarskych prácach, a spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel skupiny B prípadne T. Zváračský preukaz výhodou.

Kontakt:, skola@sosoasso.sk, 056/6522264

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy vo výške minimálnej mzdy, t.j. min. 623,- EUR pri plnom úväzku a v závislosti od dĺžky praxe.

Predpoklady na výkon práce:

 • bezúhonnosť
 • zručnosť a flexibilita
 • práca vo výškach
 • dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných      údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, osobne alebo e-mailom na  adresu, skola@sosoasso.sk, do 25.06.2021 do 12,00 hod.  Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Dôležité usmernenie - GDPR:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu

 

Kontaktná osoba: Ing. Michal GIČ – riaditeľ školy, p. Zdenka ORESKÁ – ekonómka školy t.č. 056/6522264,  skola@sosoasso.sk

Autor/zdroj: Ing. Michal GIČ v.r., riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.06.2021 08:00
Upravené: 07.06.2021 08:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról