Účtovník, správca majetku

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48 Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: účtovník, správca majetku.

Miesto výkonu práce: Hlavná 48, Košice

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 17.5.2021

Informácie o pracovnom mieste:

 • vedenie účtovníctva príspevkovej organizácie
 • zabezpečovanie správy hnuteľného a nehnuteľného majetku /napr. správy budov/
 • objednávanie tovarov, prác a služieb organizácie
 • zabezpečenie agendy verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou)
 • Vykonávanie prác registratúry a skartačného poriadku

Kvalifikačné predpoklady: 

 • II. stupeň vysokoškolské vzdelanie
 •  minimálne  5-ročná prax

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • prax v príslušnom odbore
 • práca v programe IVES (štátna pokladňa, WinIBEU, WINPam),
 • práca s PC (Office, Internet) na pokročilej úrovni
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita
 • schopnosť aktívne riešiť problémy a zvládať záťažové situácie
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz B

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: od   905 EUR mesačne (brutto).

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu vkjb@vkjb.sk  do 7.5.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 04.05.2021 08:00
Upravené: 04.05.2021 15:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról