Účtovníčka školy

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, A. Hronca 1, 048 01 Rožňava oznamuje, že disponuke voľným pracovným miestom na pozíciu: Účtovníčka školy

Druh výberového konania : užšie vnútorné výberové konanie

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovné podmienky

Pracovný čas: od 07:00 do 15:00

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Pracovný pomer: na neurčitý čas

Termín nástupu: 01.08.2021

Informácie o obsadzovanom mieste

Organizačný útvar Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava A.Hronca 1 048 01 Rožňava

Obsadzované miesto vo funkcii: Účtovníčka školy

Najnáročnejšia činnosť: 1. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku.

Bližšie ur​čená najnáročnejšia činnosť

1.Vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku účtovníctva školy.

2.Komplexné vedenie účtovníctva pre rozpočtové organizácie, komunikácia s úradmi, bankou, spracovanie uzávierok a štatistík pre zriaďovateľa a MŠSR.

3.Ovládanie problematiky školskej legislatívy, znalosť zákonov o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ovládanie daňových zákonov.

Profil uchádzača

Predpoklady:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania, príp. VŠ ,
 • analyzovanie a riešenie problémov,
 • finančná a ekonomická gramotnosť,
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi),
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti).
 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie/ vysokoškolské vzdelanie

Osobitný kvalifikačný predpoklad: Znalosť práce v účtovnom programe WinIbeu, účtovníctva pre rozpočtové organizácie, príp. podvojné účtovníctvo.

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zručnosti, schopnosti:

 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook – pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

voľné pracovné miesto s perspektívou pracovného pomeru na dobu neurčitú, empatia, morálne predpoklady, minimálna požadovaná prax

Zoznam požadovaných dokumentov

a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná).

b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný).

c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný).

d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).

e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu.

f. Súhlas so spracovaním osobných údajov .

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe

je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

 • v elektronickej podobe

prostredníctvom e-mailu : skola@gymrv.edu.sk

Dátum vyhlásenia výberového konania 02.06.2021

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 18.06.2021

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: skola@gymrv.edu.sk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe :

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium

A.Hronca 1

048 01 Rožňava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania 21. -30. jún 2021

Spôsob vykonania výberového konania písomná časť a ústna časť Iné V prípade, ak sa uchádzač prihlási do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie v listinnej podobe, žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa § 3 Vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.

Kontaktná osoba PaedDr.Katarína Adamková

Telefónne číslo +421/58/7324503 +421/911/180846

Autor/zdroj: Karin Hajáková, personalista
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 04.06.2021 07:44
Upravené: 04.06.2021 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról