Učiteť na gymnáziu

Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk - Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Gymnázium Š. Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou 04517 oznamuje, že od 01.09.2013 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne na adresu školy do 10.07.2013.

Kontakt:

  • e-mail: skola@gymoldava.svcmi.sk alebo skola@gymmoldava.edu.sk
  • tel: 055/460 21 38; 0911 224 766

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2013 15:00
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001