Učiteľka prírodovedných predmetov

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľka prírodovedných predmetov

Miesto výkonu práce:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,

Námestie 1. mája č. 1,  048 01 Rožňava

Aprobácia:

  • Učiteľstvo prírodovedných predmetov
  • Kombinácie Biológia, Chémia, Matematika, Informatika

Termín nástupu: 1.9.2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.6.2021 do 12,00 hod.

Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC: Word, Excel, Power Point

Vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (min. vysokoškolské vzdelanie II,stupňa ) a  podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (ukončené štúdium v požadovanom študijnom odbore).

Ďalšie požiadavky

Záujemca musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (kvalifikačné predpoklady, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).

Požadované doklady

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Doklady potvrdzujúce ukončenie požadovaného vzdelania
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Profesijný životopis
  • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie a plat

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/200 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov odbornej  praxe (funkčný plat od 915,00 Eur)

Kontaktné informácie

Adresa školy

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola

Námestie 1. mája č. 1

04801 Rožňava

www.szsrv.sk

058/7322339-ústredňa,  0949 654 798 -riaditeľ školy

e-mail:  skola@szsrv.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Ľuboš Lipták – riaditeľ školy

PhDr. Oľga Lišuchová – zástupkyňa riaditeľa školy

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa citovaného článku 6 ods.1 písm.a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Ľuboš Lipták, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 09.06.2021 08:00
Upravené: 09.06.2021 10:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról