Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia – chémia

Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia – chémia, Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

Oznamujeme Vám, že od 16.04.2012 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia – chémia. Uvedené  pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 30.06.2012.

Kvalifikačné predpoklady:  ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II.stupňa v príslušnom študijnom odbore
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Autor/zdroj: Ing. Milan Leškanič, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001