Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance - voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou ruský jazyk, na zastupovanie počas materskej dovolenky od 1. septembra 2013.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť,
  • životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklad o ukončenom vzdelaní (vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore),
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, príp. doručiť osobne do 23. augusta 2013 na adresu školy.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.08.2013 12:00
Upravené: 28.05.2021 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001