Učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

v kombinácií:

  • anglický jazyk a literatúra
  • informatika a výpočtová technika

s nástupom od 1. 9. 2016.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí  byť doručená na adresu školy najneskôr do 31. júla 2016.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 053/4421757, mobil: 0905 702523

Autor/zdroj: Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.06.2016 10:00
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001