Učiteľ/učiteľka slovenského jazyka

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/učiteľka slovenského jazyka, na základe §11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: učiteľ slovenského jazyka na plný  úväzok počas zastupovania PN

Dátum predpokladaného nástupu: 15.02.2019

Požadované kvalifikačné predpoklady a  predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 759 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:                                

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti - písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: riaditel@sospsvke.edu.sk do 13.2.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Kontakt:
Tel.kontakt:055/6855389,0911923249
E-mail: riaditel@sospsvke.edu.sk

Autor/zdroj: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.02.2019 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001