Učiteľ/učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
Voľné pracovné miesto: Učiteľ slovenského jazyka a literatúry
Úväzok: Plný úväzok – zastupovanie počas PN
Dátum predpokladaného nástupu: ihneď

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka 

Platové podmienky: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 907,50 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

Zoznam predkladaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Podanie žiadosti: na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice, osobne alebo e-mailom na adresu: oake@oake.sk

Kontaktná osoba: RNDr. Mária Javnická, zástupkyňa riaditeľa školy tel.: 055/6333253, klp. 103

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači                 o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem,                aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.11.2019 15:00
Upravené: 15.11.2019 20:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról