Učiteľ/učiteľka slovenského jazyka

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/učiteľka slovenského jazyka a literatúry, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: učiteľ slovenského jazyka a literatúry na plný úväzok
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 05. 2019

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 759 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:                                

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice alebo e-mailom na adresu: skola@polarka.sk do 12. 04. 2019.

Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt:
Tel.kontakt: 055/674 62 67
E-mail: skola@polarka.sk

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.03.2019 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001