Učiteľ/učiteľka predmetu telesná výchova

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka predmetu telesná výchova na zastupovanie zamestnanca počas rodičovskej dovolenky.

Kategória: učiteľ/učiteľka strednej školy

Počet voľných miest: 1

Úväzok: 15 hodín týždenne 

Pracovný pomer: doba určitá zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Dátum predpokladaného nástupu: 16.09.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu - len pre prijatého uchádzača
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť - len pre prijatého uchádzača
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - odbor telesná výchova, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v minimálne mesačnej výške 915,00 EUR v závislosti od platovej triedy a počtu odpracovaných rokov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu:

SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice,

elektronicky na email: spsstage@spssagke.edu.sk, alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľa školy, najneskôr do 10.09.2020.

Kontaktovať budeme leny vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady. 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy, Telefón: 055/63 254 12

 

Autor/zdroj: Magdaléna Györiová, DiS Ekonómka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2020 08:00
Upravené: 29.05.2021 22:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001