Učiteľ/učiteľka odborných stavebných predmetov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
Voľné pracovné miesto: učiteľ odborných stavebných predmetov
Úväzok: plný úväzok
Dátum predpokladaného nástupu: od 01. marca 2020

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • vysokoškolské vzdelania II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
  • bezúhonnosť (Získať prostredníctvom https://crinfo.sk/bezuhonnost/)
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Platové podmienky: plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 998,50 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

Zoznam predkladaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Podanie žiadosti: na adresu: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava, alebo osobne.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomíra Greškovičová, zástupkyňa povereného vedením školy, tel. kontakt: 0911 631276

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potencionálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Poznámka: Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2019 13:00
Upravené: 25.02.2020 12:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie