Učiteľ/učiteľka odborných ekonomických predmetov

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka odborných ekonomických predmetov.

v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste pedagogických  a odborných zamestnancov

Názov a adresa zamestnávateľa, miesto výkonu práce:

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01  Spišská Nová Ves

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka odborných ekonomických predmetov                     

Kvalifikačné predpoklady:  Požadovaným stupňom vzdelania je ukončené vysokoškolské vzdelanie

II. stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore ekonómia a manažment a doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných vyučovacích predmetov.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • prax min. 2 roky v odbore
 • ovládanie programov účtovníctva - OMEGA, ALFA, OLYMP, SAP

Pracovný pomer na dobu: určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Predpokladaný termín nástupu:  1.9.2024

Úväzok: 100%

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania 
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z .z.

Platové podmienky:

  nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 1 161,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri 100% úväzok
 •  

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 3. mája 2024.Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov 

Autor/zdroj: Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 05.04.2024 10:30
Upravené: 05.04.2024 12:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001