Učiteľ/učiteľka nemeckého jazyka

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii učiteľ/učiteľka nemeckého jazyka (50% úväzok - 11 hod. týždenne).

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v platnom znení
 • minimálne 2 roky praxe
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.  z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: od 414,25 EUR mesačne (brutto) + zvýšenie platovej tarify po započítaní praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín nástupu: 9. januára 2019

Termín podania žiadosti: do 7. januára 2019
Adresa: Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice.
Žiadosť je možné podať aj osobne alebo emailom na adresu: sosgemke@mail.telekom.sk

Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie). Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov vrátené na adresu uchádzača uvedenú v žiadosti. Škola bude uchovávať iba žiadosť, a to po dobu stanovenú registratúrnym plánom školy.

Kontaktná osoba:
Mgr.  Ingrid Sedláková, riaditeľka školy
055/6424371

Autor/zdroj: Mgr. Ingrid Sedláková, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.01.2019 12:37
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001