Učiteľ/učiteľka geografie

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na kratší pracovný čas na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu geografia s nástupom od 16. 09. 2019.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 759 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov) a v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) § 49 ods. 4 (zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času).

Voľné pracovné miesto je na kratší pracovný čas (čiastočný úväzok - minimálne 12 vyučovacích hodín týždenne) na dobu určitú od 16. 09. 2019 do 31. 08. 2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy: Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice najneskôr dňa 19. 08. 2019 do 12.00 hod. poštou, osobne alebo elektronickým podaním do elektronickej schránky Gymnázia, Poštová 9, Košice (E0006572307).

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky a požadované doklady v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Mgr. Otto Révész, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.07.2019 09:05
Upravené: 09.07.2019 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról