Učiteľ/učiteľka francúzskeho jazyka

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste – stredoškolský učiteľ s aprobáciou francúzsky jazyk s nástupom od 01. septembra 2019, znížený úväzok 18 hodín týždenne.

V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  podľa Vyhlášky č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a  podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v  znení  neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Platové zaradenie a plat budú stanovené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnené niektorých zákonov – minimálne 658,49 Eur v závislosti od platovej triedy a započítanej praxe stanovenej podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Iné kritériá a požiadavky: osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať e-mailom na adresu sekretariat@gphmi.sk, poštou alebo osobne najneskôr do 02. júla 2019 vrátane. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Adresa:
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1
071 79  Michalovce

t.č.: 056/64 23 097
e-mail: sekretariat@gphmi.sk

Autor/zdroj: Gymnázium Pavla Horova
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.06.2019 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine