Učiteľ / učiteľka biológie

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka biológie v ľubovoľnej kombinácii s možným nástupom od 01.09.2021.

Voľné pracovné miesto: učiteľ SŠ aprobácia biológia v ľubovoľnej kombinácii

Úväzok: plný pracovný úväzok – 100% (vyučovacia povinnosť 22hod./týž.)

Pozícia: Učiteľ SŠ – biológia

Názov a adresa zamestnávateľa:Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23  Košice

Dátum nástupu do PP: 01.09.2021

Kontakt: t.č.: +421 55 2021333, +421 55 6221951

e-mail: srobarka@srobarka.sk

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové zaradenie a plat

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – Platové tarify PZ a OZ).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu srobarka@srobarka.sk do 11.06.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Kontaktná osoba: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
 

Autor/zdroj: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 26.05.2021 08:00
Upravené: 26.05.2021 14:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról