Učiteľ/učiteľka anglického jazyka a geografie (prípadne iný prírodovedný predmet)

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Trebišovská 12, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk – geografia (prípadne iný prírodovedný predmet) s nástupom od 1. septembra 2019.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 759 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy: Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice najneskôr dňa 03.07.2019 poštou, osobne alebo e-mailom na adresu skola@gt12.sk. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.06.2019 13:00
Upravené: 25.06.2019 13:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...