Učiteľ/učiteľka anglického jazyka

Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice v zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
Voľné pracovné miesto: Učiteľ anglického jazyka
Úväzok: Plný úväzok – zastupovanie počas PN a MD
Dátum predpokladaného nástupu: 04.02.2019 
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie cudzieho jazyka 

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 759 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti - písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Termín podania žiadosti: do 24. januára 2019 na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice, osobne alebo e-mailom na adresu: oake@oake.sk 
 
Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Barta, zástupca riaditeľa školy
tel.: 055/6333253, klp. 103

Autor/zdroj: Ing. Peter Országh, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.01.2019 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001