Učiteľ telesnej výchovy a geografie

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ,Kukučínova 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa dopravnej výchovy v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Pozícia: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov –telesná a športová výchova a geografia
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23 Košice
Kontakt: 055/6855389, riaditel@sospsvke.edu.sk
Kategória: učiteľ – učiteľ strednej školy
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o ped. zam a odb. zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , časť VIII.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 1.9.2016 do 31.12.2016 – skrátený úväzok 19 hodín do týždňa a od 1.1.2017 – 31.6.2017 – 9,5 hodín

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť do 05.09.2016

Autor/zdroj: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.08.2016 14:30
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001