Učiteľ telesnej výchovy

Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/učiteľky všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou telesná výchova + ďalší predmet.

Voľné pracovné miesto na dobu:

 • Pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2020 do 31.08.2021 s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú.

Kategória a podkategória:

 • Pedagogický zamestnanec, učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v aprobácii telesná výchova + ďalší predmet
 • Absolvované adaptačné vzdelávanie
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Kultivovaný písomný a slovný prejav
 • Práca s PC na pokročilej úrovni

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenia a plat:

 • V zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je tarifný plat v minimálnej výške 915,00 EUR

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves   alebo elektronicky na adresu: skola@tasnv.sk najneskôr do 03.04.2020.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.03.2020 09:55
Upravené: 29.05.2021 21:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001