Učiteľ telesnej a športovej výchovy

Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves prijme do pracovného pomeru:

 •  učiteľa telesnej a športovej výchovy​

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 1.9.2021 - 31.08.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - telesná a športová výchova,
 • bez požiadavky na prax.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • organizovanosť a plánovanie práce,
 • komunikatívnosť a  motivovanie ľudí,
 • znalosť práce s PC - OS Windows , MS Office,
 • samostatnosť,
 • flexibilita.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom na adresu skola@soussnv.sk v termíne do 13.8.2021 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SOŠ Spišská Nová Ves.

Adresa školy

Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
052 01  Spišská Nová Ves

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: 053 4461390
 • e-mail: skola@soussnv.sk

Autor/zdroj: Ing. Vasiľ Kolesár, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 06.07.2021 08:00
Upravené: 06.07.2021 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról