Učiteľ telesnej a športovej výchovy

Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Pozícia: učiteľ telesnej a športovej výchovy na 29,47 % úväzku  - 6,5 hodín týždenne

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Kontakt: 055/6765700, kl.50 sekretariat@sosake.sk
Kategória: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2021

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do: 21.8.2020

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Alica Hofírková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.07.2020 15:28
Upravené: 29.05.2021 21:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001