Učiteľ na strednej zdravotníckej škole

Učiteľ s aprobáciou nemecký jazyk / slovenský jazyk, anglický jazyk / slovenský jazyk, telesná výchova, chémia / farmaceutická chémia a analýza liečiv - Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce.

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce oznamuje, že od 1.9.2013 má voľné pracové miesta na pozíciu učiteľ s aprobáciou:

 • nemecký jazyk / slovenský jazyk
 • anglický jazyk / slovenský jazyk
 • telesná výchova
 • chémia / farmaceutická chémia a analýza liečiv.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č-437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • pre učiteľa predmetu chémia / farmaceutická chémia a analýza liečiv - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmaceutické vedy alebo chémia v kombinácii a skúška na farmaceutickej fakulte z predmetu farmaceutická chémia a analýza liečiv, DPŠ doplnené odbornou praxou.

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom odbore alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa
 • životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Všetky doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne na adresu školy do 16.07.2013

Kontakt:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.07.2013 09:30
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001