Učiteľ strednej školy – odborné predmety

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s § 84 ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

 • učiteľ strednej školy – odborné predmety (technológia prípravy pokrmov, technológia pre odbor 6445 H kuchár, prax)

Dátum predpokladaného nástupu: 24.5.2021

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventov: áno

Pracovný čas: od 7.00 hod do 15.00 hod, jednozmenný pracovný režim

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • vyučenie v príslušnom odbore 6445 H kuchár (nie je podmienkou, ale uchádzači s týmto vzdelaním budú uprednostnení),
 • doplňujúce pedagogické štúdium (nie je podmienkou),
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca:

 • všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi), pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), organizovanie a plánovanie práce;
 • odborné spôsobilosti: záujem o varenie, novinky v oblasti gastronómie, moderné spôsoby prípravy pokrmov, tvorivosť;
 • osobné predpoklady: komunikatívnosť, spoľahlivosť, iniciatívnosť (účasť na odborných súťažiach – príprava a sprevádzanie žiakov).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • odpis z registra trestov
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Plat v závislosti od vzdelania a od praxe podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov od 1.1. 2020 minimálne 915 €.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na adresu: hotelovkasnv@gmail.com do 7.5. 2021.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Milan Kudrik, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.04.2021 08:46
Upravené: 16.04.2021 10:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról