Učiteľ SŠ – predmetu elektrotechnik

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika s nástupom od 01.09.2021.

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ;  učiteľ strednej školy.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.,  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore elektrotechnika
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v minimálnej mesačnej výške   915,- EUR pri plnom úväzku

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou, e-mailom na adresu agrotechnicka@sosmoldava.sk,  alebo osobne najneskôr  do 30.06.2021.

Autor/zdroj: Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 13.04.2021 10:00
Upravené: 13.04.2021 15:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról