Učiteľ SŠ – matematika / fyzika

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ SŠ aprobácia matematika / fyzika s nástupom od 01.9.2017.

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01.09.2017: učiteľ SŠ – matematika / fyzika
Úväzok: 22 hodín týždenne
Pozícia: učiteľ SŠ – matematika / fyzika
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Dátum predpokladaného nástupu: 1.9.2017
Kontakt: sekretariat@srobarka.sk, 055 /6221951

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu sekretariat@srobarka.sk do 28.7.2017. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Gymnázium Šrobárova 1, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.07.2017 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001