Učiteľ SŠ – matematika

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom učiteľ SŠ aprobácia matematika s nástupom od 03.02.2020.

V zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme oznam o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 03.02.2020: učiteľ SŠ matematika
Úväzok: 12 hodín týždenne – zastupovanie počas dlhodobej PN
Pozícia:   učiteľ SŠ –  matematika
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Dátum predpokladaného nástupu: 03.02.2020
Kontakt: sekretariat@srobarka.sk, 055 /622 19 51

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (minimálne 499,25 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  e-mailom na  adresu sekretariat@srobarka.sk  do 27.1.2020. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.01.2020 16:10
Upravené: 17.01.2020 11:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie