Učiteľ SŠ informatika, matematika

Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou informatika – prírodovedný predmet (prednostne matematika) od 18.02.2020.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 18.02.2020: učiteľ SŠ informatika, matematika
Úväzok: zastupovanie počas dlhodobej PN
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice
Dátum predpokladaného nástupu: 18.02.2020
Kontakt: skola@gt12.sk, 055 /644 36 49

Kvalifikačné predpoklady:

  • podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č . 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov          

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť /odpis z registra trestov/
  • zdravotná spôsobilosť /dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti/ 
  • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je tarifný plat v rozpätí od 915,00 € do 1 251,50 € podľa dosiahnutého vzdelania + % zvýšenie tarifného platu podľa praxe.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  poštou alebo osobne na adresu školy alebo e-mailom na  adresu skola@gt12.sk  do 14.02.2020 do 13.00 hod.. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.02.2020 12:44
Upravené: 29.05.2021 21:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001