Učiteľ SŠ – informatik

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Trebišove, Komenského 3425/18, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ľka odborných predmetov: informatika s nástupom od 1.9. 2020.

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ, učiteľ strednej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a  predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore informatika
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritéria a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v minimálne mesačnej výške 915,00 € pri plnom úväzku

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b). Nariadenia Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou, e-mailom na adresu skola@oatv.edu.sk, alebo osobne najneskôr do 15.06.2020

Autor/zdroj: Obchodná akadémia v Trebišove
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2020 20:45
Upravené: 29.05.2021 21:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról