Učiteľ SŠ – biológia, chémia

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce informuje zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o voľnom pracovnom mieste na pozícii učiteľ SŠ aprobácia biológia-chémia.

Voľné pracovné miesto na pozícii učiteľ SŠ –  biológia, chémia.

Dôvod: zastupovanie počas PN
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Dátum predpokladaného nástupu: 30.09.2019
Kontakt: skola@gymnmi.svcmi.sk, 056 /644 13 46
Kvalifikačné predpoklady:

 • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vyžadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 907,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • výpis z registra trestov
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  na  adresu Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce  do 18.9.2019.

Kontaktovať budeme iba tých uchádzačov, ktorí budú spĺňať kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: PhDr. Milan Tomko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2019 15:00
Upravené: 09.09.2019 15:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie