Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium a ZŠ S.M. s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyka a literatúra s nástupom od 01.09.2017.

Kategória a podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ základnej školy

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustano-vujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskoších predpisov 

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/
  • zdravotná spôsobilosť /dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti/ 
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: skola@maraigimi.sk do 15.08.2017.

Autor/zdroj: Brédová Jana, personalistka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.08.2017 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001