Učiteľ slovenského jazyka v kombinácii s nemeckým jazykom

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kontakt: gymnazium.alejova@galeje.sk, 055/729 66 86

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 24. 08. 2021 o 31. 08. 2022

Pozícia:                                             

 • učiteľ slovenského jazyka v kombinácii s nemeckým jazykom

Kategória / podkategória:

 • učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s nemeckým jazykom.
 • Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
 • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.​

Iné doplňujúce údaje:

 • Pracovný pomer na dobu určitú s možnou perspektívou rozšírenia pracovnej zmluvy.
 • Nástup do zamestnania: 24. 08. 2021
 • Úväzok 100%

 Platové podmienky

 • 915 € (tarifný plat, 6. platová trieda) – začínajúci/a učiteľ/ka
 • Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Iné požiadavky

 • Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť
 • Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k žiakom
 • Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce

Bližšie informácie o škole: www.galeje.sk 

Všetky potrebné doklady posielajte mailom na adresu: gymnazium.alejova@galeje.sk alebo poštou na adresu  Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice najneskôr do 23. 06. 2021.

Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor. Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe  doručených dokumentov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 11.06.2021 08:00
Upravené: 11.06.2021 10:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról