Učiteľ prírodovedných predmetov

Gymnázium, SNP 1, Gelnica oznamuje, že od nového školského roka 2014/2015 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu učiteľ prírodovedných predmetov.

Voľná pracovná pozícia predstavuje plný úväzok pre pedagogického zamestnanca, ktorý má v aprobácii minimálne 2 z predmetov - matematika, chémia, fyzika. Záujemcovia môžu požadované doklady zasielať elektronicky na emailovú adresu gym@gymgl.sk alebo poštou na adresu Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica v čo najkratšom čase, najneskôr do 24. júna 2014. Bližšie informácie je možné získať na dole uvedených telefónnych číslach.

Gymnázium Gelnica si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia kritérií záujemcami uvedenú pracovnú pozíciu neobsadiť.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • štruktúrovaný životopis,
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov.

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť (dokladovaná po podpise zmluvy pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace);
 • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná po podpise zmluvy pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
 • ovládanie štátneho jazyka (dokladované vysokoškolským diplomom).

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • cieľavedomosť, samostatnosť, práca v tíme,
 • ochota ďalej sa vzdelávať a spolupracovať pri realizácii projektu Premena tradičnej školy na modernú,
 • základné IKT zručnosti (MS Windows, MS Office, internet/email).

Vítané predpoklady (nie sú podmienkou):

 • absolvované školenia / skúsenosti pri uplatňovaní didaktickej techniky na vyučovaní,
 • prax v odbore (najlepšie zo strednej školy),
 • referencie z vysokej školy alebo od predchádzajúceho zamestnávateľa.

Autor/zdroj: RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.06.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001