Učiteľ odborných strojárskych predmetov

SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Pozícia: učiteľ odborných strojárskych predmetov na 50 % úväzku
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Kontakt: 055/6784694, sekretariat@sosake.sk
Kategória: učiteľ - učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z. v platnom znení
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený vo výške najmenej 759,- eur v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • voľné pracovné miesto je na dobu určitú od  15.4.2019 do 31.8.2019

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 8.4.2019.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola automobilová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.04.2019 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001