Učiteľ odborných predmetov zameraných na informatiku

Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných predmetov zameraných na informatiku.

Voľné pracovné miesto na dobu:

 • určitú od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú

Úväzok:

 • plný

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca:

 • učiteľ - učiteľ strednej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a ďalšie predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odboroch informatika, kybernetika alebo IT technológie,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Základné odborné požiadavky:

 • pokročilá znalosť práce s počítačom,
 • pokročilá znalosť kancelárskeho balíka MS Office,
 • algoritmické myslenie a ovládanie niektorého z vyšších programovacích jazykov (C, C#, Python, Java),
 • ovládanie základov sieťových a serverových technológií,
 • základy tvorby www stránok (HTML, CSS, PHP).

Rozšírené požiadavky:

 • vítaná je znalosť bezpečnosti informačných systémov,
 • základná znalosť programovania mobilných aplikácií,
 • ovládanie inteligentných technológií,
 • výhodou je ukončenie doplnkového pedagogického štúdia.

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné schopnosti, kultivovaný písomný a slovný prejav,
 • analytické a logické myslenie, kreativita,
 • aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:  od 1 000 € mesačne podľa počtu rokov praxe uchádzača, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty ďalej sa vzdelávať.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, alebo osobne doručiť na adresu: SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, 052 01  Spišská Nová Ves, e-mail – skola@spst.sk najneskôr do 16.05.2021.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí zároveň splnia kvalifikačné a odborné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné osoby:

Ing. Martin Kokoruďa – zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie, t.č.: 053/4466249

Autor/zdroj: RNDr. Ladislav Ruttkay riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.04.2021 10:00
Upravené: 16.04.2021 14:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról